The Alien Corn series

the Gray-Roncace article

more sci-fi art      Avi Katz's home
Sarah hagar.jpg
Hagar

Yaacov
esauwed.jpg
Esau
esau.jpg
Esau's wives
onan.jpg
Onan
tamar.jpg
Tamar
tamar's-trial

batpharaoh.jpg
batpharaoh

Phineas

delilah.jpg
Delilah
dvora.jpg
dvora

yael
orpa
alien.jpg
alien
boaz.jpg
boaz

shunem
elishaelisha.jpg
david.jpg
david
avishag.jpg
avishag
hadad.jpg
hadad
sheba.jpg
sheba

 
jehu.jpgjehu ahab.jpg
ahab
  captive.jpg
captive